Porady

Opieka długoterminowa – ogólne informacje dla pacjentów

Opieka długoterminowa – ogólne informacje dla pacjentów

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ pacjent może korzystać
z wymienionych niżej usług w zakresie opieki długoterminowej:

1. Opieka paliatywna/hospicyjna, realizowana w:
• hospicjach stacjonarnych,
• hospicjach domowych,
• poradniach medycyny paliatywnej,
• na oddziałach medycyny paliatywnej,
• na oddziałach dla przewlekle chorych.

Warunkiem objęcia chorego opieką paliatywną jest:
• udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego przez lekarza prowadzącego,
• rozpoznanie lekarskie terminalnej fazy choroby przez lekarza hospicjum,
• potrzeby chorego w zakresie opieki paliatywnej,
• zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywną wyrażona na piśmie; w przypadku dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych, a po 16 roku życia, także przez chore dziecko.

System kierowania
Do hospicjum stacjonarnego kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Do hospicjum domowego, oprócz lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi, pacjenci mogą być zgłaszani (na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) przez:
• samych siebie (proponujemy: osobiście),
• innych pracowników opieki zdrowotnej,
• rodzinę chorego,
• inne osoby.

Do poradni medycyny paliatywnej skierowania się nie wymaga.
Każdy zgłoszony pacjent w terminalnej fazie choroby musi być objęty opieką lub należy mu wskazać inny, właściwy ze względu na jego stan zdrowia lub miejsce zamieszkania, zakład opieki zdrowotnej. W uzasadnionych przypadkach pacjent może być kierowany na leczenie szpitalne. Lekarz kierujący zobowiązany jest wskazać pacjentowi szpitale, w których może być kontynuowane leczenie. Na oddziale dla przewlekle chorych udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące swoim zakresem kontynuację leczenia, pielęgnację i rehabilitację osób po przebytym leczeniu na oddziałach opieki krótkoterminowej. Pacjent do oddziału dla przewlekle chorych kierowany jest bezpośrednio przez lekarza prowadzącego
z oddziału opieki krótkoterminowej. Średni czas pobytu na oddziale dla przewlekle chorych wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach kontynuacja opieki może odbywać się w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym.

2. Stacjonarna opieka długoterminowa, realizowana w: zakładach opiekuńczo
leczniczych (ZOL), zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO), gdzie udziela się całodobowych świadczeń, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację, opiekę i rehabilitację, oraz zapewnia się kontynuację leczenia farmakologicznego.

System kierowania
Podstawą skierowania pacjenta do ZOL/ZPO jest wniosek lekarza Podstawowej
Opieki Zdrowotnej (POZ) lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych wraz z oceną stanu zdrowia
w skali Barthel.
Sposób i tryb kierowania do zakładów publicznych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. z
2008 r., Nr 166, poz. 1265). Skierowanie w drodze decyzji wydaje organ, który utworzył publiczny zakład. W niepublicznych zakładach decyzję o przyjęciu wydaje dyrektor w porozumieniu z lekarzem zakładu, na podstawie dokumentacji określonej w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Przyjęcie w takim przypadku wymaga potwierdzenia płatnika.

3. Domowa opieka nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie
Jest to opieka nad obłożnie chorymi z niewydolnością oddechową, wymagającymi stosowania ciągłej terapii oddechowej za pomocą respiratora, lecz nie wymagających hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii.

System kierowania
Podstawą do objęcia opieką jest skierowanie lekarza prowadzącego pacjenta na oddziale szpitalnym, do którego należy dołączyć: kartę informacyjną leczenia szpitalnego, wyniki badań, kwalifikacje lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii.

4. Pielęgniarska opieka długoterminowa
Jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

System kierowania
Warunkiem objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest: wniosek lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarza prowadzącego pacjenta
z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych,
zgoda pacjenta wyrażona na piśmie, kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej, konieczność wykonania przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń.

Tekst pochodzi z poradnika Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów
z chorobą nowotworową, wydanego przez Fundację „Tam i z Powrotem” – partnera kampanii „Wykorzystaj czas na życie”.

Cały poradnik można znaleźć na stronie:
www.programedukacjionkologicznej.pl